ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   62I041S458

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097117964
รายละเอียด : ซื้อ เคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.(1-02-005-0000) จำนวน 2,000 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 5 กันยายน 2563 ถึง 5 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 203300    บาท
ราคากลาง : 203300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิชญา หลุยเจริญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 5 กันยายน 2562