ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 บปก.(กส)1719/2561 ลว.27 มิ.ย. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท บัญชากิจ จำกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กรกฎาคม 2561 ถึง 17 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 17 กรกฎาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 29,632.74    บาท
ราคากลาง : 29,632.74    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 30    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610629141746270_บริษัท บัญชากิจ จำกัด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2561