ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   นาทวี (กป.)095/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057233620
รายละเอียด : งานจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านปลักหนู ม.1 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 28 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 29 พฤษภาคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 359,439.0    บาท
ราคากลาง : 267,787.12    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-371488           Fax :    074-373511           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620515144054268_CCF_000023.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เดชา ณ สงขลา    E-mail : dachar.nas@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2562