ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 บปก.(กส)321/2562 ลว.25 ม.ค. 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาวรัตนมน อภิวันทานนท์
ระยะเวลาขายแบบ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 22,120.02    บาท
ราคากลาง : 22,120.02    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 18    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620206140025053_นางสาวรัตนมน อภิวันทานนท์ 61.0253.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562