ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ศรช.คพ. 085/2562 ลว. 12 มิ.ย. 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067174874
รายละเอียด : เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร กราวด์เพลท 14 จุด จำนวน 18 ต้น งบโครงการ คพจ.1
ระยะเวลาขายแบบ : 13 มิถุนายน 2562 ถึง 13 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 446639.40    บาท
ราคากลาง : 446639.40    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0838388383           Fax :    038326563           E-mail :    tlepea9000@hotmail.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620612100208119_ตารางพิจารณา อุปกรณ์ แก่้ไฟ 13 รายการ 085-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กรณ์ศศิร์ กิจไพบูลย์    E-mail : kornsasi.kij@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 มิถุนายน 2562