ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ฉ.3 สทบ.

รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือน ก.พ. 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 28 มีนาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 3,432    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : 3,432    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : อนุพงษ์ คงทวี    E-mail : anupong.kon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2561