ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.3 สทบ.

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือน ก.พ. 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 28 มีนาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 3,432    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3,432    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อนุพงษ์ คงทวี    E-mail : anupong.kon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2561