ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   น.3/นว.(บห) จ./01/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ท่ี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 คน
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 1 ธันวาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 866,700.-    บาท
ราคากลาง : 866,700.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    056-221112           Fax :    056-226413           E-mail :    General_section.ns@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.นิติบุคคลลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
2.ราคาท่ีเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นราคาท่ีตำ่สุด
3.พิจารณาตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600815142815319_จ้างยามปี2561.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นวพรรณ หาธรรม    E-mail : navapan.hat@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม 2560