ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา เลขที่   น.3/นว.(บห) จ./01/2561

รายละเอียด : จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ท่ี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 คน
ระยะเวลาแจกแบบ : 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560
เวลาที่แจกแบบ : 9:00 น. - 16:00 น.
สถานที่แจกแบบ : แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 924/7 ถนนพหลโยธิน
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัส 60000
โทรศัพท์ 056-221976
วันที่ยื่นซอง : 1 ธันวาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 8:30 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 924/7 ถนนพหลโยธิน
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัส 60000
โทรศัพท์ 056-221976
วงเงินงบประมาณ : 866,700.-    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 866,700.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 1 ธันวาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:10 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ณ ห้องรับ- เปิดซอง ห้องประชุมชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    056-221112           Fax :    056-226413           E-mail :    General_section.ns@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : 1.นิติบุคคลลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
2.ราคาท่ีเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นราคาท่ีตำ่สุด
3.พิจารณาตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600815142815319_จ้างยามปี2561.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : นวพรรณ หาธรรม    E-mail : navapan.hat@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม 2560