ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1ลพ.(บห.)(ซต.)091/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067530414
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ คพจ.1 แผน 4 (P-TDD01.3-A-LPNXX.1000) จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กรกฎาคม 2562 ถึง 28 กรกฎาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 493,270.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    บาท
ราคากลาง : 493,270.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    053-535116-7           Fax :    053-511182           E-mail :    chanwut.tae@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620628153006359_ราคากลาง91-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620628153006344_ใบเสนอราคา91-62.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชาญวุฒิ เตชะสาย    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 28 มิถุนายน 2562