ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   นธ.(คพ.)-022/2561 ลว. 16 พค..2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : อนุมัติจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คาดว่าไม่ทันการใช้งานสำหรับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายภายในเขตรับผิดชอบ กฟจ.นราธิวาส และ กฟฟ.ในสังกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 17 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 17 พฤษภาคม 2561
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 161065.00    บาท
ราคากลาง : 161065.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 172,339.55    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    073532157,08-1479-6782           Fax :    0-7352-308           E-mail :    teerawut.haj@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ผู้เสนอราคาตำสุด
ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนการค้ากับ กฟภ.
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610516115616493_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อพัสดุจำนวน 5 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610516115616446_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุ จำนวน 5 รายการ.pdf   
หมายเหตุ : จัดส่งของ ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 230 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000


ผู้รับผิดชอบ : ธีรวุฒิ หะยีเซ็ง    E-mail : teerawut.haj@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2561