ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   9/D 3926/60

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออะไหล่ และจัดจ้างจัดทำอะไหล่เพื่อใช้ซ่อมรถกระเช้าแก้กระแสไฟ ALTEC AT37G ทะเบียน 80-5596 ตก. รหัส น.2-09-0536 ประจำ กฟอ.แม่สอด
ระยะเวลาขายแบบ : 29 ธันวาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560
วันที่เสนอราคา : 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 37,000.00    บาท
ราคากลาง : 36,101.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    02-5905475           Fax :    02-5905883           E-mail :    jetsada.ara@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไข กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : 1.คู่ค้าท่านใด FAX 02-5905883 เอกสารใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว โปรดโทรมาประสานกับแผนกซ่อมเครื่องมือกลและเครื่องมือไฮดรอลิค กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการยืนยันในการรับใบเสนอราคาจากคู่ค้า และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องการรับแฟกซ์
2.กรณีร้านค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนค้าขายกับกองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล ให้แจ้งจดทะเบียนค้าขายไปพร้อมกับการเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : สุพล พิชรานันท์    E-mail : suphon.phi@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 4 ธันวาคม 2560