ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ก2 กวว.(สอ)69/2561

รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จำนวน 212 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2561 ถึง 22 มกราคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์
วันที่ยื่นซอง : 23 มกราคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซอง : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ : 1,060,000    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 1,060,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038783191           Fax :    038467702           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610111151900124_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610111151900124_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : นิรุจ อัญชลี    E-mail : nirut.anc@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2561