ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก2 กวว.(สอ)69/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จำนวน 212 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2561 ถึง 22 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 23 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1060000    บาท
ราคากลาง : 1060000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038783191           Fax :    038467702           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610111151900124_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610111151900124_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิรุจ อัญชลี    E-mail : nirut.anc@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2561