ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา เลขที่   ฉ.1ชคน.713/2560

รายละเอียด : จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดอาคารและสิ่งอื่น ๆ ภายใน สนง.กฟส.อ.เชียงคาน ประจำปี 2561 (12 เดือน/ปี)
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ขายแบบ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงคาน
วันที่ยื่นซอง : 23 พฤศจิกายน 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงคาน
วงเงินงบประมาณ : 120000.00    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
วันที่เปิดซอง : 23 พฤศจิกายน 2560
เวลาที่เปิดซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่เปิดซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงคาน
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042821060           Fax :    042821654           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : มีกำหนด 1 ปี (12 เดือน)
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : วชิรา ไวจอหอ    E-mail : wachila.vai@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2560