ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ฉ.1ชคน.713/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดอาคารและสิ่งอื่น ๆ ภายใน สนง.กฟส.อ.เชียงคาน ประจำปี 2561 (12 เดือน/ปี)
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560
วันที่เสนอราคา : 23 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 120000.00    บาท
ราคากลาง : รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042821060           Fax :    042821654           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีกำหนด 1 ปี (12 เดือน)
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วชิรา ไวจอหอ    E-mail : wachila.vai@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2560