ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.2ยส.(บห.)จจ.106/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117470788
รายละเอียด : ซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 28 ธันวาคม 2562 ถึง 2 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 2 ธันวาคม 2562
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 487,117.50    บาท
ราคากลาง : 487,117.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 487,117.50    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    045-711560           Fax :    045-712200           E-mail :    yaso.sae@pea.co.th.
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ยโส แซ่เจีย    E-mail : yaso.sae@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 ธันวาคม 2562