ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.1ลส.(กส).1203/2561 ลว. 7 ก.ย. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61097014297
รายละเอียด : ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ลส.-ปป.ซอยวัดใหญ่ ม.4 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กันยายน 2561 ถึง 24 กันยายน 2561
วันที่เสนอราคา : 25 กันยายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,340,642.95    บาท
ราคากลาง : 1,247,092.33    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    077-541010           Fax :    077-541956           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610913171232820_ราคากลางงานซอยวัดใหญ่.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610913171859207_IMG_20180913_0004.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ฉลองชัย หยาดคำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 13 กันยายน 2561