ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.2ชย(ก.)458/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067318418
รายละเอียด : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย-สฟ.ไชยา-สี่แยกหนองนิล ช่วงที่ 3 (กม.125-กสท.บ้านศรีพนม) เขตรับผิดชอบ กฟส.ไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาขายแบบ : 21 มิถุนายน 2562 ถึง 25 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 26 มิถุนายน 2562
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 499,249.82    บาท
ราคากลาง : 499,249.82    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    077431088           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620612134726422_เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง TOR1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620612134726422_ปร.4-5-6 .ใหม่ ช่วงที่ 3 (กม.125-กสท.บ้านศรีพนม)1.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศุภวิทย์ แสงขำ    E-mail : supphawit.sae@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 มิถุนายน 2562