ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 บปก.(มต.)480

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027091193
รายละเอียด : ขอจ้างเหมาบุลคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 (สับเปลี่ยนตามวาระ)
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 1 มีนาคม 2562
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 401,827.80    บาท
ราคากลาง : 401,827.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620211155318528_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปี 2562(ตามวาระ).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิภวานี แหล่งสมาน    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2562