ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.3 นผ.(คพ.)605/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62037076881
รายละเอียด : ซื้อเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. เลขที่ 605
ระยะเวลาขายแบบ : 18 มีนาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มีนาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 442,980.00    บาท
ราคากลาง : 442,980.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-5678-1785           Fax :    0-5678-1879           E-mail :    Naruemol.loh@.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620315170353819_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปปช.605.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620315170353788_รายงานขอซื้อเคเบิลอากาศ_605.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นฤมล โลหะเวช    E-mail : naruemol.loh@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 15 มีนาคม 2562