ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2-ชบ.(คพ.)313/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097545319
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลนสำหรับงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 26 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 29 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 415,909    บาท
ราคากลาง : 415,909    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10937           Fax :    038455301           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621001104943195_313-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สามารถ วรศิริ    E-mail : samart.vor@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม 2562