ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.1-ทซ.(กส.)077/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097248904
รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่ายฯก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ จุดบ้านเขาคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ : 16 กันยายน 2562 ถึง 19 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 20 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 200,010.45    บาท
ราคากลาง : 200,010.45    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 34    รายการ
โทรศัพท์ :    077599250           Fax :    077599359           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620911163711765_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณย้ายแนวฯก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ จุดบ้านเขาคราม.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วีระพันธุ์ สิทธิยากรณ์    E-mail : weerapan.sit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2562