ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ก.2 บปก.(กส.)/2999/2560 ลว.8 พ.ย. 2560

รายละเอียด : รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤศจิกายน 2560 ถึง 17 พฤศจิกายน 2560
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ผกส.บปก.
วันที่ยื่นซอง : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 11:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ยื่นซอง : ผกส.บปก.
วงเงินงบประมาณ : 19,468.95    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 19,468.95    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง :    บาท
วันที่เปิดซอง : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลาที่เปิดซอง : 11:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ผกส.บปก.
จำนวน : 14    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601114105410010_บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2560