ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.3 ปส.(ปบ.) 3453 /2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61097317818
รายละเอียด : จ้างเหมาเอกชน ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.ปราสาท จำนวน 16 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 18 กันยายน 2561 ถึง 21 กันยายน 2561
วันที่เสนอราคา : 24 กันยายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 934,000.00    บาท
ราคากลาง : 999,369.30    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 16    รายการ
โทรศัพท์ :    044551291           Fax :    044551263           E-mail :    pawis.pan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610914102454247_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปปช.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610914102454185_รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภวิศ พันธ์วิไล    E-mail : raybanbenz@gmail.com    วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2561