ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา เลขที่   น.2 กกค.(จร.)05/2560

รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้ กฟจ.พร. จำนวน 1 รายการ คสจ.7
ระยะเวลาขายแบบ : 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 15:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ณ ห้องการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จ.พิษณุโลก
วันที่ยื่นซอง : 17 สิงหาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ณ ห้องเปิดซอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
วงเงินงบประมาณ : 3,378,899.50    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 3,378,899.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 169,000.00    บาท
วันที่เปิดซอง : 17 สิงหาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ณ ห้องเปิดซอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    055-320138           Fax :    055-320137           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ตามเงื่อนไขประกวดราคาของ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600712171420233_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคา น.2 กกค.(จร)-05.2560.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600712171910260_ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต น.2 กกค.(จร)05.2560.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : มาโนชญ์ อินนิ่ม    E-mail : manoch.inn@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 กรกฎาคม 2560