ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ฉ.2 กค.จร./จป-06/61

รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สฟฟ.บรบือ – สามแยกไป อ.กุดรัง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ระยะเวลาขายแบบ : 18 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
วันที่ยื่นซอง : 2 พฤษภาคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซอง : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
วงเงินงบประมาณ : 1,415,195.91    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 1,415,195.91    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 3 พฤษภาคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : ณ ห้องประชุม กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    045242434-6 ต่อ 10167           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ราคาเป็นเกณฑ์
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610330155437389_ป.ป.ช. ฉ.2 กค.จร.-จป-06-61.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610330155544517_เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ฉ.2 กค.จร.-จป.06-61.PDF   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : สถาพร อุดมพันธ์    E-mail : sathaporn.udo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2561