ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.2 กค.จร./จป-06/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สฟฟ.บรบือ – สามแยกไป อ.กุดรัง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ระยะเวลาขายแบบ : 18 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : 2 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,415,195.91    บาท
ราคากลาง : 1,415,195.91    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    045242434-6 ต่อ 10167           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาเป็นเกณฑ์
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610330155437389_ป.ป.ช. ฉ.2 กค.จร.-จป-06-61.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610330155544517_เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ฉ.2 กค.จร.-จป.06-61.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สถาพร อุดมพันธ์    E-mail : sathaporn.udo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2561