ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   62I041S639

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117449808
รายละเอียด : ซื้อลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.(1-02-020-0003) จำนวน 23,100 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 28 พฤศจิกายน 2563 ถึง 28 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 197736    บาท
ราคากลาง : 197736    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิชญา หลุยเจริญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 2 ธันวาคม 2562