ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.๒ กบษ.(ตบ.)๑๑๑๘/๒๕๖๑

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสวิชต์ใบมีด ระบบ ๒๒ เควี ขนาด ๑,๒๐๐ A
ระยะเวลาขายแบบ : 29 เมษายน 2561 ถึง 29 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 471870    บาท
ราคากลาง : 471870    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455293           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610402130321836_รายละเอียดการข้อความลง EGP.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัยฤทธิ์ ปัททุม    E-mail : chairit.put@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 เมษายน 2561