ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ก.๒ กบษ.(ตบ.)๑๑๑๘/๒๕๖๑

รายละเอียด : จัดซื้อสวิชต์ใบมีด ระบบ ๒๒ เควี ขนาด ๑,๒๐๐ A
ระยะเวลาขายแบบ : 29 เมษายน 2561 ถึง 29 เมษายน 2561
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 471,870    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 471,870    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455293           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610402130321836_รายละเอียดการข้อความลง EGP.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ชัยฤทธิ์ ปัททุม    E-mail : chairit.put@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 เมษายน 2561