ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.1 กบษ.(รล.) 756/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017466548
รายละเอียด : ชุดเครื่องมือสำหรับงานบำรุงรักษาระบบ CSCS จำนวน 1 ชุด (8 รายการ)
ระยะเวลาขายแบบ : 1 เมษายน 2563 ถึง 10 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 16 มีนาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,247,000    บาท
ราคากลาง : 1,281,325    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0852993665           Fax :    -           E-mail :    namhueng.jan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630311180142174_ราคากลาง ปปช.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630311180142174_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : น้ำเหือง จันทร์มณี    E-mail : namhueng.jan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มีนาคม 2563