ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   N2.EB(จซ.)-10-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62047316589
รายละเอียด : จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 5 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 6 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 19,709,400.-    บาท
ราคากลาง : 19,709,400.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ๑. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ Cable, overhead line, compact stranded aluminium conductor, single-core, PVC insulation, ๗๕๐ V, ๗๐o C, nominal cross-sectonal area ๕๐ mm๒ จำนวน ๕๘๔,๒๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๒. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ Cable, overhead line, compact stranded aluminium conductor, single-core, PVC insulation, ๗๕๐ V, ๗๐o C, nominal cross-sectonal area ๙๕ mm๒ จำนวน ๔๐๑,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมเป็นจำนวน ๙๘๕,๔๗๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
   บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    055-320075           Fax :    055-320196           E-mail :    supawee.pim@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620517104350803_ราคากลาง EB.10.62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620517104350787_ประกาศ EB.10.62.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุปวีณ์ พิมพ์โพธิ์    E-mail : supawee.pim@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562