ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 บนบ.(ปบ.) 507/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมารื้อถอนและก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.บ้านบึง
ระยะเวลาขายแบบ : 20 เมษายน 2561 ถึง 26 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : 27 เมษายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,772,820    บาท
ราคากลาง : 3,678,018    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-443756           Fax :    -           E-mail :    panuwuch.kae@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -มีความสามารถตามกฎหมาย
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
-ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
-ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
-เป็นนิติบุคคล
-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610409095557381_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610409095557381_ประกาศก่อสร้างอาคารแก้ไฟ.pdf   
หมายเหตุ : -เลขที่โครงการ 61037104677


ผู้รับผิดชอบ : อนุชิต ระจิตดำรงค์    E-mail : anuchit.rac@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2561