ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   น.3 กบญ.(จซ.) ต 12/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง สเตรนแคล้มป์แบบตรง สำหรับสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ต.มม. จำนวน 805 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 13 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 18 ธันวาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 284245.50    บาท
ราคากลาง : 278216.05    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036413142           Fax :    036413032           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : จะพิจารณาจากผู้ขาย กำหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน รับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของ กฟภ. โดยพัสดุที่จัดซื้อครั้งนี้ มีอนุกรมมาตรฐาน มอก.ISO๙๐๐๐, มี/ไม่มีประกาศ มอก.,มี/ไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600821104522386_ราคากลาง ต 12 ปี 2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600821104522354_สเปค ต 12ปี 61.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อัญชลี อินก่ำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2560