ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 ศรช.-กส./1467 ลว.26 ก.ย. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรงงาน) ขยายเขตระบบจำหน่าย สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ถนน 3241-บ่อวิน ซอย 3)
ระยะเวลาขายแบบ : 16 ตุลาคม 2561 ถึง 18 ตุลาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 19 ตุลาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 50,876.14    บาท
ราคากลาง : 47,547.79    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-321478           Fax :    038-322500           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611011125554757_ประกาศราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปปช.)_สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ถนน 3241-บ่อวิน ซอย 3).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุมิตรา เขม้นเขตการณ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2561