ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.1 กจบ.(กป.)001/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต บ้านบ่อเงิน
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มกราคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 4 มกราคม 2561
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 426,578    บาท
ราคากลาง : 426,578    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    042-291237           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610103095038024_บ.บ่อเงิน1.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อาทิตย์ กุบัณฑิต    E-mail : ArtitKubandit.Joj@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 ธันวาคม 2560