ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ฉ.1 กจบ.(กป.)001/2560

รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต บ้านบ่อเงิน
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มกราคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : 4 มกราคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 426,578    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 426,578    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 4 มกราคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    042-291237           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : - ราคาต่ำสุด
- ตรงตามสเปคที่การไฟฟ้ากำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610103095038024_บ.บ่อเงิน1.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : อาทิตย์ กุบัณฑิต    E-mail : ArtitKubandit.Joj@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 ธันวาคม 2560