ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ต.3กกค.(ยธ)01/2561

รายละเอียด : งานซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงเก็บมิเตอร์ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เหลือ ที่ กฟอ.มายอ จ.ปัตตานี
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2561 ถึง 3 เมษายน 2561
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 16:00 น.
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : 10 เมษายน 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 10:00 น. - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา
วงเงินงบประมาณ : 12,365,134    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 12,365,134    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 600,000    บาท
วันที่เปิดซอง : 24 เมษายน 2561
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. - 12:00 น.
สถานที่เปิดซอง : การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073262691           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : พิจารณาราคารวม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610208121441696_ราคากลาง มายอ 1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610208123254330_ประกาศงานซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สนง. กฟส.มา.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ภากรณ์ จิตตพงศ์    E-mail : pakorn.jit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2561