ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1 ชร. (คพ.)103/2562 ลว.19 เม.ย. 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62047278622
รายละเอียด : ซื้อพัสดุ งบลงทุน I-62-A-CHRXX.19.AACU ของ กฟจ.เชียงราย และ กฟฟ.ในสังกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 16 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 16 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 470800    บาท
ราคากลาง : 470800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-711399           Fax :    053-744284           E-mail :    phennapa.boo@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620516091257417_103-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620516091257386_00178.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นพภัสสร บุญวงค์    E-mail : phennapa.boo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562