ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3 สห.(บห) 400/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61027269285
รายละเอียด : งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบางระจัน
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มีนาคม 2561 ถึง 21 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 22 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 688866    บาท
ราคากลาง : 688866    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036507071           Fax :    036507076           E-mail :    chotpong.man@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610305161233975_ปปช.07ที่ดิน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610305161233975_ประกาศ.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โชติพงศ์ มานะเปรม    E-mail : chotpong.man@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม 2561