ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   น.3 สห.(บห) 400/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด : งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบางระจัน
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มีนาคม 2561 ถึง 21 มีนาคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
วันที่ยื่นซอง : 22 มีนาคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซอง : ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
วงเงินงบประมาณ : 688,866    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 688,866    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง :    บาท
วันที่เปิดซอง : 23 มีนาคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : 8:30 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036507071           Fax :    036507076           E-mail :    chotpong.man@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610305161233975_ปปช.07ที่ดิน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610305161233975_ประกาศ.PDF   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : โชติพงศ์ มานะเปรม    E-mail : chotpong.man@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม 2561