ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   -

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027064576
รายละเอียด : จ้างเหมางานขยายเขตฯงาน อบต.ดอนมะนาว(ประปาไผ่เกาะ)
ระยะเวลาขายแบบ : 24 เมษายน 2562 ถึง 24 เมษายน 2562
วันที่เสนอราคา : 6 มีนาคม 2562
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 108,923.22    บาท
ราคากลาง : 108,923.22    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035-531072           Fax :    035-531589           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620424092905079_งาน อบต.ดอนมะนาว(ประปาไผ่เกาะ).pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เยาวพา พุฒพิมเสน    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 24 เมษายน 2562