ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1ชม.1บห.(จจ.)092/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057227889
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการผลิตเสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 980 ต้น ให้ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่
ระยะเวลาขายแบบ : 13 มิถุนายน 2562 ถึง 14 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 14 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 441,460.60    บาท
ราคากลาง : 441,460.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-266423           Fax :    053-246290           E-mail :    Somsri.pon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620516163650925_ใบตารางแสดงวงเงินจ้างผลิตเสา 9.00 เมตร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมศรี โพธิ์เนียม    E-mail : somsri.pon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562