ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ก.2 บปก.(กส)591/2561 ลว.6 มี.ค. 2561

รายละเอียด : รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า DBบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มีนาคม 2561 ถึง 15 มีนาคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ผกส.บปก.
วันที่ยื่นซอง : 15 มีนาคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 11:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ยื่นซอง : ผกส.บปก.
วงเงินงบประมาณ : 16,198.14    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 16,198.14    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง :    บาท
วันที่เปิดซอง : 15 มีนาคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : 11:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ผกส.บปก.
จำนวน : 16    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610307141021351_DBบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 มีนาคม 2561