ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จบ.(คพ)001D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027092431
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1X50 ต.มม. เลขที่ จบ(คพ.)001D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 16 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 4 มีนาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,940,000    บาท
ราคากลาง : 1,940,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    039-3028182           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620516084559305_S__27271497.jpg   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นุชนารถ บัวเฟื่อง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562