ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จร.-คพญ.1-31/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107034473
รายละเอียด : งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ตาม คพญ.1 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 2 ช่วง แจ่งกู่เฮือง ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาขายแบบ : 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 20 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 282,757,130-.    บาท
ราคากลาง : 282,757,130-.    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,498    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 15,835,113.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-5825           Fax :    02-590-5004           E-mail :    psm@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620516134730583_ปปช+ปร.456 02.04.19.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620516134730551_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปารณ สันทัสนะโชค    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562