ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.3.ตฟ.(กป)404/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสื่อสารเชิงคุณภาพ ของ กฟภ.ลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 13 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 18 พฤษภาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 72,046.27    บาท
ราคากลาง : 72,046.27    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    056-241509           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610613172040443_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสายสื่อสาร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : คุณสมบัติครบถ้วน


ผู้รับผิดชอบ : อนุกูล เจียมเงิน    E-mail : anukul.chi@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน 2561