ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 กบษ(ปฮ.)026/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : Polymer fuse cutout 12 KA 100 A 25 KV
ระยะเวลาขายแบบ : 1 ธันวาคม 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 486,250.80    บาท
ราคากลาง : 486,250.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10626           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -ราคาต่ำที่สุด
-ถูกต้องตามสเปก กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601106135924643_25601101165620903_เธ›เธ›เธŠ.07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : เลขที่ ก.2 กบษ.(ปฮ.)3158/2560


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : natthapong.suk@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2560