ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ศรช.คพ. 114/2561 ลว. 9 พ.ย. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61117126936
รายละเอียด : เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ ขนาด ต่าง ๆ และ ฟิวส์ลิงค์ ขนาด ต่าง ๆ จำนวน 11 รายการ งบทำการแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาหม้อแปลง
ระยะเวลาขายแบบ : 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 126400    บาท
ราคากลาง : 126400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    0838388383           Fax :    038326563           E-mail :    tlepea9000@hotmail.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611109135454197_ตารางพิจารณาอุปกรณ์สำรองแก้ไฟ 114-61.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กรณ์ศศิร์ กิจไพบูลย์    E-mail : kornsasi.kij@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2561