ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(E)-067/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057089510
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) จำนวน 2 ต้น (เสาและฐาน) สำหรับงานก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้านครพนม 2 จ.นครพนม ตาม คพจ.1
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 29 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 30 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,169,147.87    บาท
ราคากลาง : 1,978,430.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-9066           Fax :    02-590-9068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620517095624641_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620517095839443_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นวพล คล่องคดีรัฐ    E-mail : nawaphon.khl@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562