ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-RY-E(B)-007/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62047337600
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับดำเนินการตามแผนงานยกระดับคุณภาพการจ่ายไฟในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด
ระยะเวลาขายแบบ : 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 27 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,662,172.24    บาท
ราคากลาง : 1,662,172.24    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-611132 ต่อ 14722           Fax :    038-620922           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620514163010044_ตารางเปิดเผยราคากลาง พัสดุยกระดับการจ่ายไฟ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620514163010029_ประกาศเชิญชวน eGP.PDF   
หมายเหตุ : ผู้สนใจควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ พานทอง    E-mail : kanokwan.c@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2562