ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.1กฟอ.บสพ.(กส.)1923/2561 ลว.19 ธ.ค.2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61117156190
รายละเอียด : ปรับปรุงฯใต้ไลน์สายส่ง 115 KV กฟอ.บสพ.-สฟ.บางสะพาน 2-สฟ.ปะทิว(ช่วง3/10)
ระยะเวลาขายแบบ : 17 มกราคม 2562 ถึง 16 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 17 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,647,134.00    บาท
ราคากลาง : 1,484,213.15    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3269-1300 ต่อ15051           Fax :    -           E-mail :    boonaue.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620107122207846_img405.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620107122207830_ประกาศสฟ.ปะทิวช่วง3.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : บุญเอื้อ จันทร์งาม    E-mail : boonaue.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 มกราคม 2562