ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1ชม.2(กส.)(จต.)-004/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) งานขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานพักฟื้น และพักผ่อน (มทบ.33) ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 17 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 17 พฤษภาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 408,650.72.00    บาท
ราคากลาง : 404,353.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-896130           Fax :    053896130           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.บริษัทฯ /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายชื่ออยู่ใน Vendor lists ของ กฟภ.
2.บริษัทฯ /ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ (E-gp)
3. พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่องานต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610516093336154_ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กวีพบ ยะมะโน    E-mail : kaweephob.yam@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2561