ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(E)-061/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62047287123
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านางรอง - สถานีไฟฟ้าละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ระยะเวลาขายแบบ : 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 27 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,923,942.26    บาท
ราคากลาง : 1,967,730.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-9066           Fax :    0-2590-906           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620515185645472_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620515185645456_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิมล เสนารายณ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2562