ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.3/ระโนด(บห.)-070/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117360758
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลน 2 รายการ ด้วยงบผู้ใช้ไฟและงบลงทุน
1. พีจีคอนเนคเตอร์สลักคุ่ 25-95 ต.มม./1000 ชุด
2. ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 56/57-4 มอก.1251/120 ลูก
ระยะเวลาขายแบบ : 25 ธันวาคม 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 409,317.80    บาท
ราคากลาง : 409,317.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรณัน อินทรัตน์    E-mail : voranan.int@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม 2562