ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.1 กฟอ.วน.(ปบ)601/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127071428
รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 18 ธันวาคม 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 491,130.00    บาท
ราคากลาง : 491,130.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035797465           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประทีป คาพิจารณ์    E-mail : prathip.kap@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2562