ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.2 พล.(กส.)074/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057230593
รายละเอียด : จ้างงานขยายเขตฯ ภายในโครงการอาคารที่พักอาศัย The Habitatt พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ณ โครงการอาคารที่พักอาศัย The Habitatt พิษณุโลก (พร้อมจัดหาอุปกรณ์)
ระยะเวลาขายแบบ : 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 24 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 752,252.80    บาท
ราคากลาง : 752,252.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    055219971-4 ต่อ 14050           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620515074637979_บก01+ปร.4-5.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620515215645822_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ศรีพัฒนาวัฒน์    E-mail : virulpa.sri@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2562